Friday, January 4, 2013


                  第四冊   聯絡單            1-6-12
中心德目: 感恩
本月靜思語:   要感恩幫助我們的人,也要感恩接受我們幫助的人  
今天1/6
上課做
 的事
1.      第六課課文講解
2.      第三四五課複習
3.      第三四五課小考

部落格~唐詩欣賞區  三首

(必做)
部落格
遊戲區~第三課  字卡分數_______  選擇題分數_______
       第四課  字卡分數_______  選擇題分數_______
       第五課  字卡分數_______  選擇題分數_______ 家長簽名__________
○作業本: 第六課第一週
    句子重組
  作文:今年的 聖誕的假期 (30-80字)

    讀第六課課文
    背唐詩~春曉
叮嚀
** 下週考第三四五課聽寫
   下週抽背唐詩
1/27 上學期期末考範圍第三四五課No comments:

Post a Comment