Saturday, February 24, 2018

2-25-18 聯絡單- 19

            四年級聯絡單- 18                                     2-25-18           
中心德目: 仁愛
本月靜思語: 待人要寬容,用寬大的心胸來容納任何人 家長簽名_________
        今天
        上課
     做的事
1.本周靜思語介紹 2唸第八課課文與說故事
3 第八課生字複習, 造句練習 4.玩生字賓果遊戲  
5演講比賽練習
                          
             
          本

         週

          作

          業
    看
 O 元宵節的由來
https://www.youtube.com/watch?v=_MLPaU53Xik
    聽
      ○爸媽唸故事1/___   
    O 孩子閱讀中文書或有中文字幕的影片,唱有中文字幕的卡拉OK 2/___  
    打
      作文_ 回寄的作文訂正        (  NOT  OPTIONAL )
    讀
        第八課課文,說故事  2/________
    O 背熟演講比賽內容
    寫
     O  作業本:
O 補充功課_,FOLDER 內功課
     老師                 叮  叮 嚀       
       O3/4 演講比賽  (請在家背熟)
     O 3/18 上課包水餃,煮石頭湯         
    家  長
    園  地      

No comments:

Post a Comment