Thursday, January 2, 2020

01052020 四年級聯絡單


四年級聯絡單                                 01//05/2020
中心德目: 仁愛
本月靜思語: 待人要寬容,用寬大的心胸來容納任何人                                             
家長閱後簽名:______________   
今天
1/5
上課做
的事
 考期末考
介紹第六課生字
 玩生字賓果
 帶讀第六課課文
部落格第六課遊戲區(中國歷史年代) 

/
 讀第六課課文 
○   讀中國歷史故事一篇(請至圖書館借閱 )
 
○    第六課拼音部首造詞造句
老師的叮嚀
背春曉
  
家長留言No comments:

Post a Comment